بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی در مقابل کارکنان

مسئولیت مدنی بیمه گذار برای جبران خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث کار وارد به کارکنان در حین انجام وظیفه و در محل کار ، مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار از طرف مراجع ذیصلاح قانونی احراز گردد .

تعهدات بیمه گر :

  1. جهت صدور بیمه نامه ، حداقل و حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر برای خسارات فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر مطابق این تعرفه منحصراً دیه مصوب ماه های عادی و حرام سال صدور بیمه نامه خواهد بود .
  2. حداکثرتعهد قابل ارائه برای هزینه پزشکی ناشی ازحوادث موضوع این بیمه برای هر نفر در هر حادثه طبق این تعرفه 50،000،000 ریال خواهد بود اما با توافق بیمه گر این مبلغ می تواندحداکثر تا 10% دیه ماه حرام افزایش یابد . ضمناً فرانشیز هزینه های پزشکی 10% هر خسارت و حداقل 500،000 ریال خواهد بود .

سقف تعهد بیمه گر :

  1. حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر در طول مدت بیمه نامه معادل حداکثر تعداد کارکنان و یا ضریب نیروی کار محاسبه شده خواهد بود و از 20 برابر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه تجاوز نخواهد کرد . در صورت درخواست بیمه گذار برای سقف تعهد بیشتر از 20 برابر با توافق بیمه گر این درخواست قابل ارئه می باشد .
  2. در صورتی که حداکثر نیروی کار اعلام شده از سوی بیمه گذار یا ضریب نیروی کار کمتر یا مساوی 10 نفر باشد ، حداکثــر سقف تعهد قابل ارائه در طول مدت بیمه نامه 5 برابــر خواهــد بود .

مدت بیمه نامه :

  1. مدت بیمه نامه یکساله بوده، در صورت درخواست بیمه گذار برای مدت کمتر از یکسال، حق بیمه براساس جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد .

    تبصره : صدور بيمه نامه براي مدت بيشتر از يكسال در صورت توافق با بیمه گر طبق شرایط خاص امکانپذیر می باشد .

  2. درصورت ایجاد وقفه در صدور بیمه نامه، حق بیمه مطابق تعرفه عادی و یا کوتاه مدت بر حسب مورد ، محاسبه می گردد .

فسخ بیمه نامه :

در صورت فسخ از طرف بیمه گر، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه نسبت به کل مدت اعتبار بیمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه عیناً براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و أخذ خواهد شد.

فرمهای پیوست: