بیمه نامه مسئولیت مدنی پيست کارتينگ

در صورت وقوع حادثه برای استفاده كنندگان از پيست های کارتینگ ، كه ناشی از مسئولیت مدیر پيست باشد ، خسارت وارده از طریق این بیمه ‌نامه جبران خواهد شد .

فرمهای پیوست: