بیمه نامه مسئولیت مدنی هيأت مديره مراکز تجاري و يا مجتمع مسکوني در قبال اشخاص ثالث

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گـذار در مقابل زیان های جانی وارد به مراجعـه کنندگان به محل ساختمان تحت پوشش می باشد .

فرمهای پیوست: