بیمه نامه مسئولیت مدنی مراكز نمايش

می باشند . براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي در اين سالن‌ها ، بيمه مسئوليت مدنی مديران مراكز نمايش قابل ارائه می باشند .

فرمهای پیوست: