بیمه نامه مسئولیت مدنی مراجعین به مساجد و اماکن

عبارست از جبران خسارت های صدمات جسمانی وارده به مراجعین به مساجد و امامزاده ها در خود مسجد و امامزاده و اماکن وابسته از جمله وضوخانه ، سرویس بهداشتی ، آشپزخانه و حیاط و کتابخانه متعلق به بیمه گذار و در ارتباط با فعالیت آن مجموعه باشد .

فرمهای پیوست: