بیمه نامه مسئولیت مدنی مراجعين به رستوران و تالار پذيرائي

مديران رستوران و تالارهای پذیرایی در قبال خطرات احتمالي افراد استفاده ‌كننده از فضا و تجهيزات آنها دارای مسئوليت می باشند . براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي در اين مكان‌ها ، بيمه مسئوليت مدني مديران رستوران‌ ارائه می گردد .

فرمهای پیوست: