بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراکز توانبخشي

در صورت وقوع حادثه برای مددجويان ( معلولین ذهنی و جسمی )، که ناشی از مسئولیت مدیر آن مركز باشد، خسارت وارده در محدوه مکانی مرکز توانبخشی ، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد.

فرمهای پیوست: