بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراکز ترک اعتياد

در صورت وقوع حادثه برای مراجعين به مراكز ترك اعتياد كه ناشی از مسئولیت مدیر آن مركز باشد، خسارت وارده در محدوه مکانی مرکز ترک اعتیاد ، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد .

فرمهای پیوست: