بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراكز آموزش غواصي

عبارت است از جبران خسارت های صدمات جسمانی وارد به شرکت کنندگان در دوره های آموزش غواصی که ناشی از مسئولیت مدیران مراکز آموزشی غواصی باشد .

فرمهای پیوست: