بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران خوابگاه

در صورت وقوع حادثه برای ساكنين خوابگاه ، كه ناشی از مسئولیت مدیر خوابگاه باشد ، خسارت وارده در محدوده مکانی خوابگاه ، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد.

فرمهای پیوست: