بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکین و بهره برداران از اماکن مسکونی ناشی از سرایت آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب در قبال اشخاص ثالث

موضوع بیمه عبارت است از وقوع آتش سوزی، انفجار و یا ترکیدگی لوله های آب در مدت اعتبار بيمه‌نامه و در محل مورد بیمه که منجر به ایجاد خسارات مالی و یا جانی به اشخاص ثالث گردد وبیمه گذارتوسط مراجع ذیصلاح قانونی مسئول جبران خسارت يا پرداخت غرامت ناشي از آن شناخته شود.

فرمهای پیوست: