بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان پارکينگ،تعمیرگاه،کارواش،نمایشگاه و وسايل نقليه موتوري در قبال مراجعین و اشخاص ثالث

خسارت مالی وارده به خودروها و موتورسیکلت های متعلق به اشخاص ثالث و غرامات فوت ، صدمـات جسمانی و هزینـه های پزشکی وارده به اشخاص ثالث ناشی از قصـور بیمه گذار در قبال خطرات بیمه شده در محدوده نمایشگاه های خودرو و موتور سیکلت ، پارکینگ ها ، تعمیرگاه ها و کارواش ها پس از احراز مسئولیت مدنی بیمه گذار براي خسارات جاني توسط مراجع ذیصلاح قضایی یا کارشناس رسمی دادگستری و براي خسارات مالي مراجع ذیصلاح قانونی و یا کارشناسان معتمد بیمه گر، تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد .

فرمهای پیوست: