بیمه نامه مسئولیت مدنی قايق های تفریحی و جت اسکی در قبال استفاده کنندگان

در صورت وقوع حادثه برای استفاده كنندگان از قايق هاي موتوري ، پدالی و جت اسكي در محل مندرج در بيمه نامه ، كه ناشی از مسئولیت دارنده دستگاه هاي فوق باشد ، خسارت وارده از طریق این بیمه ‌نامه جبران خواهد شد .

فرمهای پیوست: