بیمه نامه مسئولیت مدنی شرکتهاي نصب و نگهداري تابلوهاي تبليغاتي در قبال اشخاص ثالث

با اين بيمه‌نامه خسارات جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از نگهداري و يا مالکيت انواع تابلو ، در صورت احراز مسئوليت بيمه‌گذار ، جبران خواهد شد . پوشش بيمه اي در اين نوع بيمه نامه پس از نصب بوده و خسارات وارد به خود تابلو ها نيز استثناء مي باشد .

فرمهای پیوست: