بیمه نامه مسئولیت مدنی دکل های مخابراتی در مقابل اشخاص ثالث

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گـذار در مقابل زیان های جانی و مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از نصب دكلها تحت پوشش می باشد .

فرمهای پیوست: