بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل و لیفتراک در مقابل خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث

مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارتهای جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از خطرات احتمالی در امر بارگیری و تخلیه توسط جرثقیل و لیفتراک تحت پوشش این بیمه نامه می باشد .

فرمهای پیوست: