بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي مهندسين ناظر /مجري و بازرسین گاز رسان

موضوع بيمه عبارتست از مسئوليت حرفه ای بيمه گذار مهندس ناظر/ مجري / بازرس گازرسان در قـبال مالک و اشخاص ثالث ، بـدین معنی که چنانچه در نتـیجه سهل انـگاری ، قـصور ، غـفلت ، خطا و اشتباه حرفه ای بیمه گذار در محل ملک مورد نظارت /بازرسي/ اجراي عمليات گاز ، خسارات جانی و مالی به مالک و اشخاص ثالث وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود ، بیمه گر پس از احـراز مسئولیت بیمه گذار بر اساس تعهدات مندرج در بیمه نامه ، نسبت به جبران خسارات اقدام می نماید .

فرمهای پیوست: