بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي راننده امدادگر و اپراتور مرکز اورژانس

مسئوليت مدني رانندگان و اپراتورهای اورژانس در قبال خسارت جاني وارد به اشخاص ثالث منحصراً بيماراني که به صورت تلفني از مرکز اورژانس تقاضاي کمک نموده باشند بدين معني که چنانچه در نتيجه سهل انگاري ، قصور ، خطا ، غفلت يا اشتباه رانندگان و اپراتورهای اورژانس خسارت جاني به بيماران وارد آيد و بيمه گزار مسئول جبران آن شناخته شود بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع قضايي ذيصلاح نسبت به جبران خسارت اقدام می نمايد.

فرمهای پیوست: