بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي دامپزشکان

مسئوليت مدني حرفه اي دامپزشکان در مقابل خسارت وارد به دام و طيور که به علت خطا ، غفلت يا قصور وی در تشخيص ، معالجه ، مداوا ، اعمال جراحي و به طور کلي انجام امور دامپزشکي دچار صدمات شده يا تلف شده باشند تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود .

فرمهای پیوست: