بیمه نامه مسئولیت مدنی بيمه گذار در قبال مراجعه كنندگان به اماكن

موضوع بیمه نامه عبارت است از جبران خسارت های جانی وارد به مراجعین به اماکنی مانند فروشگاه ها ، مغازه ها ، ادارات و …. در قبال خطرات احتمالی

فرمهای پیوست: