بیمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني در ارتباط با خسارات مالي وارد به اشخاص ثالث

معرفی:

در این بیمه نامه مسئولیت کارفرمایان در ارتباط با زیانهای مالی وارد به اشخاص ثالث در اجرای عملیات ساختمانی تحت پوشش می باشد .

مدت بیمه نامه :

مدت این بیمه نامه یکساله می باشد لیکن در صورت درخواست بیمه گذار در خصوص زمان اعتبار بیمه نامه این مدت طبق توافق بیمه گر قابل تغییر می باشد .

فسخ بیمه نامه :

در صورت فسخ از طرف بیمه¬ گر، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه ¬نامه نسبت به کل مدت اعتبار بیمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه عیناً براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و أخذ خواهد شد.

فرمهای پیوست: