بیمه نامه مسئوليت مدني مديران آسايشگاه سالمندان

در صورت وقوع حادثه برای سالمندان آسایشگاه ، که ناشی از مسئولیت مدیر آن مركز باشد ، خسارت وارده در محدوده مکانی آسایشگاه ، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد .

فرمهای پیوست: