بیمه تمام خطر پیمانکاران

 

بیمه تمام خطر پیمانکاران

در چند دهه اخیر با توجه به وسعت و گسترش صنعت ساخت و ساز با استفاده از علوم مهندسی و تکنولوژی نوین به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ارزش و مدت زمان پروژه ها افزایش یافته که به تبع آن احتمال وقوع  خطرات منجر به حوادث و خسارات جانی و مالی را می تواند در بر داشته باشد. لذا به منظور جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از وجود ریسک و به منظور تامین امنیت خاطر و آرامش کارفرمایان و پیمانکاران در انجام
پروژه های مذکور، اخذ بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران ضرورت می یابد.

شایان ذکر است این بیمه نیز همچون بیمه تمام خطر نصب با پوشش های گسترده در مقابل خسارات و
زیان های مربوط به عملیات اجرای پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجائیکه این دو بیمه از حیث شرایط و مفاد بیمه نامه، مدت بیمه و پوشش های بیمه ای شباهت بسیاری دارند، در ادامه وجه تمایز و موارد اختلاف این دو بیمه نیز به اختصار بیان می گردد.

تعریف و موارد استفاده بیمه تمام خطر پیمانکاران

الف- موضوع بیمه: کلیه پروژه های ساخت و ساز در زمینه های ساختمانی، راهسازی، شهرسازی، حفاری، شبکه های آب و فاضلاب، سدسازی، بنادر، اسکله ها و ….

تبصره: در بیمه تمام خطر پیمانکاران بخش قابل توجه سرمایه مورد بیمه مواد و مصالح ساختمانی  ولی در بیمه تمام خطر اقلام مورد نصب (تجهیزات، قطعات و ماشین آلات) می باشد. فلذا از آنجائیکه موضوع هر دو بیمه نامه پروژه های در حال اجرا می باشد این مهم تعیین کننده نوع بیمه نامه خواهد بود.

ب- مدت زمان بیمه نامه: پوشش بیمه ای با شروع کار یا پس از تخلیه مواد و مصالح مربوطه که در بیمه نامه ذکر شده آغاز و با تحویل یا بهره برداری از سازه و یا هر بخش تکمیل شده آن پایان می یابد. لازم به ذکر است با خرید کلوز بیمه ای مربوطه، به مدت شش ماه و یا یک سال دوره ضمانت
(دوره نگهداری) بنا به درخواست بیمه گذار می تواند به بیمه نامه اضافه شود.

تبصره: بر خلاف بیمه تمام خطر نصب، در بیمه تمام خطر پیمانکاران دوره آزمایش وجود ندارد.

ج- خطرات تحت پوشش: كليه خسارت ها و زيان هاي وارده به اموال بيمه شده در حین اجرای عملیات پروژه را به صورت تمام خطر و به هر علت، اعم از حوادث طبيعي و ساير حوادث، به جز در مواردي كه به طور مشخص در شرایط عمومی بیمه نامه استثناء شده است، جبران مي نمايد.

خسارات تحت پوشش در این بیمه نامه شامل دو بخش می باشد: بخش اول مربوط به خسارات فیزیکی وارده به لوازم، مصالح و تجهیزات ساختمانی و بخش دوم شامل خسارات وارده به اموال و اشخاص ثالث می باشد.

نکته: با توجه به تنوع و ماهیت هر یک از پروژه های مختلف، کلوزهای بیمه ای مضاعف برای به حداقل رساندن ریسک بیمه گذاران وجود دارد که می توان با پرداخت حق بیمه اضافه این کلوزها را نیز خریداری نمود.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه تمام خطر

 • تکمیل فرم پرسشنامه
 • یک نسخه کپی از قرارداد
 • نقشه جانمایی(Layout) پروژه/ نقشه ها و جداول
 • برنامه زمان بندی
 • مشخصات فنی پروژه
 • فهرست مقادیر کار
 • جدول قیمتها (فهرست بها)

 

لینکهای مرتبط:

 • فایل PDF پرسشنامه
 • فایل PDF شرایط عمومی بیمه نامه

 

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

بیمه تمام خطر پیمانکاران

ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺘﺒﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت (ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ دانا ﮐـﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه) و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷـﺪه از ﻃﺮف ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار و ﺳﺎﯾﺮ اﻇﻬﺎرات ﮐﺘﺒﯽ او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  درج در ﺑﯿﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد. درﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﺎت، ﻣﻘـﺮرات و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در آن و ﯾﺎ اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾد.

 

اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ زﯾﺎن ﯾﺎ آﺳﯿﺐ وارده و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﯾـﺎ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ اﯾﺠﺎد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮔﺮدد ﺟﺒﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:

اﻟﻒ – ﺟﻨﮓ، ﻫﺠﻮم، ﻋﻤﻞ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ (ﺧﻮاه ﺟﻨﮓ اﻋﻼم ﺷـﺪه ﯾـﺎ ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ).  ﺟﻨـﮓ داﺧﻠﯽ ﯾﺎﻏﯿﮕﺮي، ﺑﻠﻮا، اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﻗﯿﺎم ﺷﻮرش، اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﻃـﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان، ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎي دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ، در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻗـﻮاي ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﯾـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻏﯿـﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺳﻮء ﻧﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﯾﺎ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؛ ﺗﻮﻃﺌﻪ، ﺗﻮﻗﯿﻒ، ﺿـﺒﻂ و ﻣﺼـﺎدره، ﺗﺨﺮﯾـﺐ، ﯾـﺎ زﯾـﺎن وارده ﺑـﻪ اﻣـﻮال، ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ دﺳـﺘﻮر دوﻟـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ﯾـﺎ ﻗـاﻧﻮنی
DE  JURE  OR DE  FACTO)  یا ﻫﺮ ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻋﻤﻮﻣﯽ؛

ب- واﮐﻨﺸﻬﺎي ﻫﺴﺘﻪاي، ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﺗﻤﯽ ﯾﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ؛

ج –  ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري ﻋﻤﺪي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وي؛

د –  ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ.

 

ﻫﺮﮔﺎه در ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺮح ﯾﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﻮاي ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دادرﺳﯽ دﯾﮕـﺮ، ﺑﯿﻤـﻪ ﮔـﺮ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﺎت
ﺑﻨـﺪ (اﻟﻒ) اﻋﻼم دارد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ، وﯾﺮاﻧﯽ، آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ، ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل  اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ، اﺛﺒﺎت اﯾـﻦﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار اﺳﺖ.

 

ﻣﺪت ﺑﯿﻤﻪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ و ﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪم دﯾﮕﺮي در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﮐﺎر ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ اﻗﻼم ﻣﺬﮐﻮر درﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت درﻣﺤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از ﮐﺎر ﻗﺮارداد ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑـﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ درﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻨﻘﻀﯽ  ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﻣـﺪت آن ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺒﻠﯽ وﮐﺘﺒﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ          

 • ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑـﺮاﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﻤـﻪﮔـﺬار ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑـﻪ درﺳـﺘﯽ ﭘﺎﺳـﺦ داده و ﮐﻠﯿﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﻮد و اﺻـﻄﻼح” اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ” ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮار داد ﺑﻪ ﮐـﺎر رود ﻣﻨﻈـﻮر از آن ﺟـﺪول ﻣﺸﺨﺼـﺎت و ﺑﺨـﺶ و ﯾـﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺮ واژه وﯾ ﺎ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺟـﺪول ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﯾـﺎ در ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﻮد، ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎي ﺑﯿﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ داراي ﻫﻤـﺎن ﻣﻌﻨـﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

3- ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از زﯾﺎن ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ اﻣﻮال ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ زﯾﺎن وارد ﺑـﻪ  اﺷـﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﻬﺎي ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد وﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌﻘـﻮل ﺑﯿﻤـﻪ ﮔـﺮ را اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

4- اﻟﻒ) ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔـﺮ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﻫﺮزﻣـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﯿﻤـﻪ را ﺑﺎزرﺳـﯽ وﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺿـﺮوري را ﺑـﺮاي ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺧﻄـﺮ دراﺧﺘﯿـﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﮕﺬارد .

ب) ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﻠﺰم اﺳﺖ  ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻄﺮ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﻬﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻻزم را ﺑﺮاي اﻃﻤﻨﯿﺎن  از ﺻﺤﺖ ﮐﺎر اﻗﻼم ﺑﯿﻤـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع واﺣﻮال ﻣﻌﻤﻮل دارد. درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾ.د.

ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم آن را ﺑﺪﻫﺪ  ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧطر ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

5- درﺻﻮرت وﻗﻮع ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎدﺛﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻃـﺮح ادﻋـﺎي ﺧﺴـﺎرت ﺷﻮد
ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﺎﯾد:

اﻟﻒ) ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻮع و ﺣﺪود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﮐﺘﺒـﺎً ﻧﯿﺰ آن را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ب) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ زﯾﺎن ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ، ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪام ﻫـﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﺮاي وي اﻣﮑـﺎن دارد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

پ ) ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣـﺎل ﺣﻔـﻆ ﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر رﺳـﯿﺪﮔﯽ دراﺧﺘﯿـﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﯾـﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ت ) ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت وﻣﺪارك ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ را ﺗﻬﯿﻪ و دراﺧﺘﯿﺎر او ﺑﮕﺬارد.

ث ) در ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻠﻮل ﺳﺮﻗﺖ ﺳﺎده ﯾﺎ دزدي ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺮز ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻘﺎﻣﻬـﺎي اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ را ﻣﻄﻠـﻊ ﺳﺎزد. ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ در ﻫﯿﭻ ﻣﻮردي درﻗﺒﺎل زﯾﺎن ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻇـﺮف 14 روز ﭘـﺲ از وﻗـﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ وي اﻃﻼع داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﻬﺪي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻻ  وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ رﺳـﺎﻧﺪ درﻣـﻮرد ﺧﺴـﺎرﺗﻬﺎي ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ  ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻗـﺪام ﮐﻨـﺪ.

در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺧﺴـﺎرت را ﻣـﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻌﻘﻮل ﭘﺲ از وﻗﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﺴﺎرت را ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ، ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺣﻖ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﻗـﻼم ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺸﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻬﺪي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

6- ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ اﻗﺪاﻣﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺧـﻮد و درﯾﺎﻓـﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯽ از اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ (ﺑﺠﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ) ﻻزم ﻣﯽ داﻧﺪ ﻣﻌﻤـﻮل دارد، ﯾﺎ اﺟﺎزه و دﺳﺘﻮر اﻧﺠﺎم آن را ﺑﺪﻫﺪ. ﻏﺮاﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺒﺮان آن ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔـﺮ ﻗـﺮار ﮔﯿﺮد، اﻋﻢ اﺳﺖ از ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﺮاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ اﺻـﻞ ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎﻣﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ﺣـﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ آن را دارد .اﻗـﺪاﻣﻬﺎي ﻣـﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻻزم ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷـﻮد ﯾـﺎ ﻣـﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

7- ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف در ﻣﻮرد ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﻮد ( ﺑـﺎ ﻓـﺮض ﻗﺒـﻮل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ از ﻃﺮف ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ) ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺒﺎً ﺑـﺎ ﺗﻮاﻓـﻖ  ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد ارﺟـﺎع خواهد ﺷﺪ. اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس واﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﻪ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻧﺮﺳـﻨﺪ ﻗﺒـﻞ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﺎﻫﻮي ﻣﻮﺿـﻮع اﺧﺘﻼف،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن،          ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﺘﺒاً اﻧﺘﺨـﺎب ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد. ﺟﻠﺴـﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺗﺤـﺖ رﯾﺎﺳـﺖ ﺳﺮﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ  ﺷﺪ. ﻗﺒﻞ ار اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﯿﭻ دﻋﻮاﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

8- اﮔﺮ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﺎري از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ﯾﺎ اﻇﻬﺎراﺗﯽدرﺟﻬﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺗﻘﻠﺐ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد، ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ در ﺧﺼﻮص ﺧﺴﺎرﺗﯽ از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي ﺳﻪ ﻣﺎه و ﯾـﺎ در ﺻﻮرت ارﺟﺎع ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﻇـﺮف ﻣـﺪت ﺳـﻪ ﻣـﺎه ﭘـﺲ از اﻋـﻼم رأي از ﻃـﺮف ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﯾـﺎ ﺳﺮﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﻮي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺻﻮرت ﻧﮕﯿـﺮد ﮐﻠﯿـﻪ ﺣﻘـﻮق ﻧﺎﺷـﯽ از اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻨﺘﻔـﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

9- اﮔﺮ در زﻣﺎن ادﻋﺎي ﺧﺴﺎرت ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮاي ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت ﯾـﺎ دﻋـﺎوي اﺷـﺨﺎص ﺛﺎﻟـﺚ،
ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯿﻤﻪ ﮔـﺮ ﻓﻘـﻂ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻬﻢ ﺧـﻮد ﻣﺴـﺆول ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻣـﻮال ﻣﻨـﺪرج در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﺟﺰآﻧﭽﻪ ﺻﺮﯾﺤاً ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دﭼـﺎر ﺧﺴـﺎرت ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮرد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه، ﺧﺴﺎرت را در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آن در ﺟﺪول بیمه تمام خطر پیمانکارانﻣﺸﺨﺼـﺎت ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادﺛﯽ را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ
ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي در ﺟـﺪول ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 

اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت وﯾﮋه ﺑﺨﺶ ﯾﮏ

ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻌﻬﺪي ﻧﺪارد:

اﻟﻒ- در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ، ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار اﺳﺖ؛

ب – ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻞ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺮاردادي، ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗـﺄﺧﯿﺮ دراﻧﺠﺎم ﮐﺎر، ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻗﺮارداد و از دﺳﺖ دادن آن؛

پ- از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻣﻌﻠﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻏﻠﻂ؛

ت- ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻮﯾﺾ، ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﯿـﻮب ﯾـﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺎﻣﻞ آﺳﯿﺐ ﯾﺎ زﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺻـﺤﯿﺢ اﺟـﺮاء ﺷـﺪه و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﯿﻮب ﯾﺎ ﮐﺎر ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛

ث- ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ، ﺧﻮردﮔﯽ، ﻓﺴﺎد دراﺛﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، زﻧﮓ زدﮔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﻌﻠﻮل ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي ﺟﻮي؛

ج- ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎر ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎرﮔﺎه؛

چ- زﯾﺎن ﯾﺎ آﺳﯿﺐ وارده ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در ﺟﺎده ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺗـﻮري آﺑـﯽ ﯾـﺎ ﻫﻮاﯾﯽ؛

ح – از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ وارده ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ، ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ، ﭘﻮﻟﻬﺎي راﯾﺞ، ﺗﻤﺒﺮﻫﺎ، اﺳﻨﺎد، ﺑﺮات و ﺳﻔﺘﻪ، اﺳﮑﻨﺎس، اوراق ﺑﻬﺎدار و ﭼﮑﻬﺎ؛

خ – ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻮرت ﺑﺮداري ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

 

ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺷﺮط 1- ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه:

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ ﯾﮏ- ارزش ﮐﺎﻣـﻞ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﮐـﺎر ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻣﺼـﺎﻟﺢ، دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ،        ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐـﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﯾـﺎ ﻣـﻮادي ﮐـﻪ از ﻃـﺮف ﺻـﺎﺣﺒﮑﺎر ﺗﻬﯿـﻪ ﺷﺪه اﺳت.

در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪﻫﺎي دو و ﺳﻪ-  ارزش ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازم ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. (ﻣﻨﻈـﻮر ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻗﻼم ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻗﻼم ﺟﺪﯾﺪ از ﻫﻤﺎن ﻧﻮع و ﻫﻤﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)

ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﻤﺰد و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ، ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﺑﯿﻤـﻪ ﺷـﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﺪ، ﻟﮑﻦ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات از زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ در ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﺤﻮظ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮد، ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﻮد
ﮐـﺎﻫﺶﻣــﯽ ﯾﺎﺑــﺪ. اﯾــﻦ ﺷــﺮط ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻫﺮﯾــﮏ از اﻗــﻼم و ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧــﻪ اﻋﻤــﺎل
می شود. (ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺼﻮب 1316 )

ﺷﺮط2- اﺳﺎس ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت : ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط ( 1 ) ﻓﻮق درﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ  ﺑﯿﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ، ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد:

اﻟﻒ- در ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﻼم ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه ﺑﻪ وﺿﻌﯽ ﮐـﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ازاﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﻢ اﮔﺮ وﺟﻮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ب- در ﺻﻮرت ﺧﺴﺎرت ﮐﻠﯽ، ارزش واﻗﻌﯽ ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴـﺮ ﺑﺎزﯾـﺎﻓﺘﯽ. اﯾـﻦ ﺗﻌﻬـﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪودي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.

ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﯾﺎ اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺴﺎرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﻮد. ﻟﮑﻦ اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و از ارزش واﻗﻌﯽ اﻣﻮال ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ، ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ ( ب ) ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﻮﻗﺖ را ﻧﯿﺰ ﻋﻬﺪه دار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮات، ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﻌﻤﯿـﺮات ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﺸﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ، اﺿﺎﻓﺎت و ﯾﺎ ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺸـﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴت.

ﺷﺮط 3- ﮔﺴﺘﺮه ﭘﻮﺷﺶ: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎري، ﮐﺎردرﺷﺐ، ﮐﺎردرﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳـﺮﯾﻊ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﻣﺸـﻤﻮل ﺑﯿﻤـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺻـﺮﯾﺤًﺎ ﻣـﻮرد ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﮐﺘﺒـﯽ ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﻗﺒﻠـﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

ﺑﺨﺶ دو ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ  

ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي را ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮل آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺨـﺶ دو ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻟﻒ – ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎدﺛﻪ ( اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد.)

ب _ زﯾﺎن ﯾﺎ آﺳﯿﺐ وارد ﺑﻪ اﻣﻮال اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﺣﺎدﺛﻪاي در راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﯾـﺎ ﻧﺼﺐ اﻗﻼم ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﯾﮏ در ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ و در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﯾﺎ ﻣﺠﺎور آن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﺒـﺎﻟﻎ زﯾـﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:بیمه تمام خطر پیمانکاران

اﻟﻒ – ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎرج دادرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ب _ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﯿـﺰان ﻣﺒـﺎﻟﻎ و ﯾـﺎ ﺣـﺪ ﻏﺮاﻣﺘـﯽ ﮐـﻪ در ﺟـﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت در ﻫﺮ ﻣﻮرد درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ.

 

اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت وﯾﮋه ﺑﺨﺶ دو

ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻌﻬﺪي ﻧﺪارد.

 • در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ ﻣﺬﮐﻮر درﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار اﺳﺖ .
 • ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﺒﺮان ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ.
 • ﺧﺴﺎرت وارد ﺑﻪ اﻣﻮال ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن ﯾﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﮑﯿﻪ ﮔـﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي وارد ﺑﻪ اﻣﻮال ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﻮادث وارد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.( ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ)

 

 

 • ﻣﺴئوﻟﯿﺖ های ﻧﺎﺷﯽ از:

اﻟﻒ. ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎران ﯾـﺎ ﺻـﺎﺣﺒﮑﺎر ﯾـﺎ ﻫـﺮ ﻣﺆﺳﺴـﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﯾـﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻃـﺮح ﺑﯿﻤـﻪ ﺷـﺪه درﺑﺨـﺶ ﯾـﮏ دﺧﺎﻟـﺖ دارد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﻋﻀـﺎي  خانواده آﻧﺎن .

ب. زﯾﺎن ﯾﺎ آﺳﯿﺐ وارد ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾﺎ دراﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ دراﻣﺎﻧﺖ ﯾﺎ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ازآن درﺑﺨﺶ ﯾـﮏ ﺑﯿﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﯿﻤـﻪ ﺷـﺪه ﯾـﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﺷﺨﺎص ﻣﺰﺑﻮر.

پ. ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور درﺟﺎده ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺗﻮري آﺑﯽ ﯾﺎ ﻫﻮاﯾﯽ.

ت. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ و ﻣﯿﺰان آن ﻣﺤﺮز ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه اي ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دو اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد

 • ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺮار، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد، وﻋﺪه، ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺟﺒﺮان ﻏﺮاﻣﺘﯽ از ﻃﺮف ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧـﺎم او ﺑـﺪون ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻓﺎع از ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻧﺎم او و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار اﻗﺎﻣﻪ دﻋـﻮي ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﻮي و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﺑﺪاﻧـﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﮕﺬارد.
 • در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰاﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﺣـﺪ ﻏﺮاﻣـﺖ ﻫـﺮ ﺣﺎدﺛـﻪ درﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ قبلاً ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎزﻟﺘﺮي ﮐـﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ آن ادﻋﺎ ﯾﺎ ادﻋﺎﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از وﻗـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ را ﺟﺒـﺮان ﻧﻤـﻮد، ﺑﭙـﺮدازد و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﭼﻨـﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺴئوﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮي در ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

 

شرکت بیمه دانا