بیمه باربری

تعریف بیمه باربری :

بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد می كند كه خسارت های وارد شده به اموال بیمه شده را در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه جبران كند. این رشته را می توان به سه بیمه باربری كالاهای وارداتی، صادراتی و باربری داخلی تقسیم كرد كه دامنه خطرهای تحت پوشش آن بر حسب استفاده از یكی از مجموعه شرایط  A،B  یا C متفاوت است.

انواع بیمه های باربری :

باربری كالاهای وارداتی، باربری كالاهای صادراتی، باربری داخلی، باربری محمولات نفتی، باربری پتروشیمی، باربری عتبات عالیات، باربری حج عمره و تمتع، باربر ی جنگ

 

صنعت بیمه کشور در سال 1396 با  345.314 میلیارد ریال حق بیمه تولیدی 42 امین کشور جهان از این حیث است  که از این مبلغ حدود 0.9 درصد مربوط به بیمه های باربری با تعداد  503.097 عدد به مبلغ 3.056 میلیارد ریال بوده  و خسارت پرداختی بابت این بیمه نامه در آن سال  3.071 عدد به مبلغ 5/768 میلیارد ریال است . صنعت بیمه کشور نسبت به ده سال گذشته  از نظر  حق بیمه صادره رشدی 290درصدی و از نظر مبلغ خسارت پرداختی رشدی 337درصدی داشته است .

شرکت بیمه دانا در سال 1396 با 1/7 درصد سهم کل حق بیمه صادره  صنعت بیمه به مبلغ 24.659 میلیارد ریال  به عنوان دومین شرکت خصوصی بیمه در آن سال  12.047 عدد بیمه باربری به مبلغ 98.2 میلیارد ریال صادر نموده  و 72 مورد به مبلغ  10.5 میلیارد ریال خسارت بابت بیمه باربری پرداخت نموده است.

لازم به ذکر است شرکت بیمه دانا در طول سی سال فعالیت حرفه ای خود همواره در میان سه شرکت برتر بیمه قرار گرفته است و بیش از 2 برابر سایر شرکت های بیمه ای پرداخت خسارت در بخش بیمه باربری داشته است.

تعداد بیمه نامه های صادره در بخش بمه باربری طی سالیان گذشته با رشد قابل ملاحظه ای روبرو بوده است به طوریکه در سال 96 بیش از 12% رشد نسبت به سال 95 وجود دارد.

شرکت بیمه دانا فعال در تمام رشته های بیمه ای با 30 سال سابقه فعالیت بیمه ای در صنعت بیمه کشور 72 شعبه و 2073 نمایندگی و 1607 نفر کارمند  در سراسر کشور  در سال 96 سومین شرکت صنعت بیمه و دومین شرکت خصوصی بیمه بود و در آن سال مبلغ 16.598ریال خسارت به بیمه شدگان و بیمه گذاران محترم خود پرداخت نموده است  که نشان دهنده تعهد بیمه دانا در مجموعه صنعت بیمه ای کشور  به پرداخت خسارت وارد به مشتریان چه به صورت خسارت عمده یا جزء است  .

شرکت بیمه دانا در سال 1396 با نسبت 110 در سطح یک توانگری صنعت بیمه قرار داشته  که نشان دهنده   وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار شرکت بیمه دانا در صنعت بیمه کشور است و اینکه اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺬاران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮر است  .

بیمه باربری

طبقه بندی انواع بیمه  باربری از حیث پوشش :

 

شرايط Total Loss :

كالاي مورد بيمه فقط درصورت ازبين رفتن كل محموله در يك مرحله و در نتيجه آتش سوزي و غرق شدن كشتي يا  سقوط هواپيما تحت پوشش مي باشد و اعتبار بيمه نامه به محض رسيدن كالا به بندر يا فرودگاه مقصد خاتمه مي يابد .  

 

شرايط C : خطرات آتش سوزي  وانفجار، به گل  نشستن ، برخورد با كنار دريا غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور، تصادم يا برخورد كشتي يا شناور با هرجسم خارجي غيرازآب ، واژگون شدن يا ازخط خارج شدن وسيله حمل زميني،تخليه كالا دربندر اضطراري ، فدا كردن كالا درجريان خسارت همگاني ،  به دريا  انداختن  كالا  براي  سبك  سازي  كشتي  و خسارت وارده به كالا در سوانح هوايي را تحت پوشش قرار مي دهد .

علاوه بر خطرات فوق الاشاره  خطرعدم  تحويل يك بسته كامل كالا نيز طبق كلوز عدم تحويل مي تواند تحت پوشش قرار گيرد .

 

شرايط B : علاوه  بر پوشش خطرات  تحت  پوشش  شرايط C  كالاي مورد بيمه را در مقابل خطرات زلزله، آتشفشان ، صاعقه ، به دريا افتادن كالا از روي عرشه  كشتي – ورود آب دريا يا رودخانه به كشتي يا شناور، محفظه كالا، كانتينر، ليفت وان يا محل نگهداري كالا،تلف شدن كلي هر بسته در كشتي يا شناور يا  تلف كلي هر بسته به  علت افتادن  به  هنگام  بارگيري ،از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی،به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشی ، به گل نشستن کشتی، فدا کردن کالا در جریان خسارت همگانی دزدي ، دله دزدي ، ریزش، پارگی، چنگگ زدگي ، روغن زدگي ، قلاب زدگی ،خسارت  ناشي از كالاهاي مجاور ، آبديدگي ، عدم تحويل یک بسته کامل و شكست تحت پوشش قرار مي گيرد .

 

شرايط A : به جزموارد مستثني شده درمجموعه شرايط  بيمه هاي  باربري كليه خسارات كلي و جزئي وارده به هر بسته از كالاهاي بيمه شده را جبران مي نمايد .

 

استثنائات:

استثنائات بیمه نامه دو دسته است. دسته اول، با عنوان استثنائات عمومی کمابیش درعموم رشته های بیمه ای وجود دارد . برای مثال در هر رشته بیمه اموال از جمله در بیمه باربری جبران خسارت ناشی از وقوع شورش در تعهد بیمه گر نیست. البته در ازای دریافت حق بیمه اضافی برخی از استثنائات عمومی در بیمه نامه مانند خطر جنگ بیمه می شود.

در بیمه باربری جبران خسارت ناشی از نشت یا ریزش عادی کالا در زمان حمل در تعهد بیمه گر قرار ندارد

از بین رفتن،خسارت یا هزینه های ناشی از خطرات زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست:

 

-جنگ ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام یا زد و خورد داخلی ناشی از این خطرات یا هر نوع عمل خصمانه توسط یا علیه یکی از دو قدرت متخاصم

-توقیف،ضبط،مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها

-مین، اژدر و بمب های متروکه یا دیگر سلاح حای جنگی به جا مانده و متروکه

بیمه باربری شامل خطرات زیر نمی باشد:

  • تلف، خسارت یا هزینه ناشی از سوئ عمل ارادی بیمه گذار
  • نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالا
  • تلف، خسارت یا هزینه های ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیواکتیو کار کند

 

خسارت ناشی از وقوع خطرات زیر تحت پوشش نیست:

  • اشعه یون ساز و آلودگی به وسیله مواد رادیو اکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته ای
  • عدم قبول ورد کالا از طرف بیمه گذار یا ممانعت از ورود کالا توسط مقامات کشور وارد کننده کالا

 

حمل و نقل ماده مخدر بیمه نمی باشد مگر این که:

نام ماده مخدر و کشور صادر کننده و وارد کننده آن صریحا در بیمه نامه درج شده باشد

پروانه یا گواهی صادر شده از طرف مرجع صلاحیت دار کشوری که ماده مخدر به آن کشور وارد می شود مبنی بر این که ورود محموله به آن کشور مجاز می باشد یا اینکه پروانه یا گواهی از طرف مرجع صلاحیت دار کشوری که ماده مخدر از آنجا صادر شده است مبنی بر اینکه صدور این محموله به مقصد مندرج در بیمه نامه، از طرف کشور گیرنده ماده مخدر تایید شده است جزء مدارک خسارت به بیمه گر تسلیم شود.

 

 

شرکت بیمه دانا با بهره‌مندی از کارشناسان توانمند خود و باتجربه‌ای که طی سال‌های متوالی از ۱۳۵۳ تاکنون کسب کرده، توانسته در عرصه خدمات امور بیمه‌ای سهم بسزایی را از خانواده بیمه‌ای کشور داشته باشد. تمایل روزافزون بیمه‌گذاران به این شرکت، نشانگر توانایی این شرکت در اطمینان بخشی به تولیدکنندگان، صنعت‌کاران و در نهایت تک تک افراد جامعه بوده  .

این نمایندگی بیمه دانا در سعادت آباد با بیش از 17 سال سابقه فعالیت نمایندگی بیمه به‌عنوان یکی از نمایندگان برتر شرکت بیمه دانا، مفتخر به همکاری و ارائه خدمات به شرکت هایی همچون شرکت ملی بازرگانی گاز ایران، توسعه کشاورزی هزاره سوم، پارس ماستر و … در زمینه بیمه باربری بوده است  و با کادری توانمند و با تجربه آمادگی ارائه هرگونه مشاوره بیمه جهت صدور و پرداخت خسارت به بیمه گذاران و بیمه شدگان در سراسر کشور را دارد .

تماس با ما