بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شهرداری‌ها و دهیاری‌های دانا به منظور تامین امنیت خاطر مدیران و کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در انجام وظایف محوله صادر می‌گردد. با خرید این بیمه‌نامه، ضریب اطمینان و کارایی عوامل اجرائی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در انجام خدمت‌رسانی به مردم افزایش یافته و ریسک‌های ناشی از انجام و یا عدم انجام فعالیت و یا کوتاهی احتمالی در آن به بیمه‌گر منتقل می‎شود. به عبارت دیگر هرگاه در نتیجه بی احتیاطی یا قصور بیمه‌گزار یا کارکنان وی در ارتباط با وظایف قانونی محوله و در پی بروز حوادث فیزیکی، صدمه بدنی، هزینه پزشکی و یا خسارت مالی به شهروندان وارد آید، پس از احراز مسئولیت بیمه‌گزار توسط بیمه‌گر و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی، بیمه‌گر خسارت وارده را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه جبران می‌کند.

کلیه خسارات ناشی از بروز حوادث فیزیکی، صدمه بدنی، هزینه پزشکی و یا خسارت مالی به شهروندان در محدوده مکانی موضوع بیمه و در اماکن، معابر و فضاهای عمومی که مدیریت و نگهداری آن طبق قانون به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محول شده یا ناشی از انجام وظایف و ماموریت‌های کارکنان مستقیم بیمه‌گزار باشد و قصور بیمه‌گزار در ایجاد یا توسعه خسارت محرز گردد؛ به غیر از خطرات موجود در استثنائات و موارد غیرقابل جبران بیمه‌نامه، تحت پوشش می‌باشد.

استثنائات بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شهرداری‌ها و دهیاری‌های دانا

استثنائات بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شهرداری‌ها و دهیاری‌های دانا عبارتند از:

 1. خسارت ناشی از مسئولیت سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
 2. خسارت‌های ناشی از افت قیمت خودرو شهروندان
 3. خسارت ناشی از برگزاری تورها، اردوهای کلاس‌ها و مانورهای آموزشی، نمایشگاه‌‎ها و مراسم فرهنگی – ورزشی یا هر گونه برنامه‌ای که مستقیماً توسط بیمه‌گزار در محدوده مکانی موضوع بیمه برگزار می‌گردد.
 4. خسارات ناشی از حوادث طبیعی مانند طوفان، زلزله، سیل، رانش و فرونشست زمین و حوادثی از این قبیل که وقوع آن خارج از اختیار بیمه‌گزار باشد.
 5. خسارات ناشی از بیماری‌‌های واگیردار و عفونی
 6. خسارت‌های ناشی از مسئولیت پیمانکارانی که با شهرداری قرارداد دارند.
 7. خسارتهای ناشی از عمده اعمال مجرمانه، تقلب و یا تخلف عمدی از قوانین و نظامات دولتی، توسط بیمه‌گزار، شرکای وی، کارکنان و سایر افراد و متصرفین اعم از قانونی و غیر قانونی در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع ذیصلاح قضایی
 8. خسارت‌های ناشی از عمل هر شخص دیگری که به موجب قانون، بیمه‌گزار مسئول اعمال وی شناخته نمی‎شود.
 9. خسارت‌های ناشی از پرداخت جرائم، تخلفات و محکومیت جزایی و نقدی به نفع هر شخص و خسارات ناشی از محکومیت‌های خارج از موضوع بیمه
 10. خسارت‌های ناشی از عدم النفع و خسارت اجرت المثل
 11. خسارت ناشی از مصرف مسکرات و استعمال مواد مخدر و … توسط کارکنان شهرداری
 12. خسارت‌های ناشی از جنگ، بلوا، اعتصاب و عملیات تروریستی
 13. خسارت‌های ناشی از انفجار هسته‌ای، تشعشعات رادیواکتیو و انفجار مواد منفجره
 14. خسارات ناشی از مسئولیت سایر سازمان‌ها و شرکت‌های ذی مدخل در ساخت، ایجاد، نگهداری و توسعه زیر ساخت‎های عمرانی و شهری و پیمانکاران طرف قرارداد آن‌ها
 15. آسیب‌های وارده به اموال عمومی، بناها و یا محوطه‌های باستانی و تاریخی ناشی از عدم هماهنگی شهرداری با سازمان‌های ذیربط در طراحی و اجرای پروژه‌های شهری
 16. آسیب‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت شهرداری
 17. خسارات وارده به اموال و اماکن متعلق یا در اختیار بیمه‌گزار یا سازمان‌ها و نهادهای وابسته به وی
 18. خسارت‌های وارد به بیمه‌گزار، کارکنان بیمه‌گزار، پیمانکاران طرف قرارداد و کارکنان پیمانکاران شرکاء، مجریان، مهندسین ناظر و مشاور و کارکنان آن‌ها در ساعات کاری و حین و ناشی از انجام عملیات محوله توسط بیمه‌گزار

 

تشدید خطر بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شهرداری‌ها و دهیاری‌های دانا

هر گاه در طول مدت بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شهرداری‌ها و دهیاری‌های دانا تغییراتی در کیفیت موضوع بیمه به‎وجود آید که موجب تشدید خطر شود و یا تغییری در محدوده مکانی یا جمعیت شهر/ روستای موضوع بیمه به‎وجود آید، بیمه‌گزار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمه‌گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گزار نباشد ایشان باید مراتب را ظرف 20 روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه‌گر اعلام کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت بیمه‌گر می‌تواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه‌گزار بیمه نامه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است، بیمه‌گر می‌تواند خسارت را به نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با تشدید خطر پرداخت نماید.

اعلام خسارت بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شهرداری‌ها و دهیاری‌های دانا

بیمه‌گزار مکلف است از تاریخ اطلاع از وقوع هر گونه حادثه موضوع بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شهرداری‌ها و دهیاری‌های دانا و همچنین هر نوع ادعا و یا مطالبه علیه خود را که به این بیمه‌نامه مربوط شود اعم از اینکه مطالبه و ادعا کتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن، بصورت کتبی به اطلاع بیمه‌گر برساند و رسید دریافت نماید و نیز مکلف است متعاقباً نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوی شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و … مربوط به موضوع را به بیمه‌گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید. در غیر اینصورت بیمه‌گر مسئولیتی نخواهد داشت.

پرداخت خسارت بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شهرداری‌ها و دهیاری‌های دانا

با صدور بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شهرداری‌ها و دهیاری‌های دانا؛ بیمه‌گر متعهد است در صورت وقوع حادثه تحت پوشش و احراز مسئولیت بیمه‌گزار، خسارت را ظرف مدت 30 روز پس از تکمیل مدارک و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه پرداخت نماید. میزان خسارت قابل پرداخت با توافق بیمه‌گر و بیمه‌گزار یا زیان دیده تعیین می‌شود. در صورت عدم توافق، میزان خسارت قابل پرداخت بر مبنای درصد مسئولیت بیمه‌گزار که توسط مراجع قضایی تعیین می‌شود و اعمال آن بر روی معادل ریالی ارزان‌ترین نوع دیه رایج روز محاسبه و پرداخت می‌شود.

نتیجه‌گیری

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شهرداری‌ها و دهیاری‌های دانا به منظور تامین امنیت خاطر مدیران و کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در انجام وظایف محوله صادر می‌گردد. با خرید این بیمه‌نامه هرگاه در نتیجه بی احتیاطی یا قصور بیمه‌گزار یا کارکنان وی در ارتباط با وظایف قانونی محوله و در پی بروز حوادث فیزیکی، صدمه بدنی، هزینه پزشکی و یا خسارت مالی به شهروندان وارد آید، پس از احراز مسئولیت بیمه‌گزار توسط بیمه‌گر و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی، خسارت وارده را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه جبران نماید.

کلمات کلیدی: بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شهرداری‌ها و دهیاری‌های دانا، بیمه دانا سعادت آباد، نمایندگی بیمه دانا سعادت آباد، نمایندگی با سابقه، بیمه مسئولیت شهرداری ارزان، بیمه مسئولیت شهرداری‌ها با پوشش‌های کامل، بیمه دانا، بیمه دانا سعادت آباد ، نمایندگی بیمه دانا ، نماینده بیمه دانا ، نمایندگی سعادت آباد ، صدور بیمه نامه.

جهت صدور بیمه نامه و مشاوره توسط کارشناسان در نمایندگی بیمه دانا سعادت آباد خواهشمنداست  از طریق های ذیل اقدام فرمایید.

تلفن: 22093082-021

WhatsApp: 09022093082

ایمیل: dana.arya5017@gmail.com

آدرس: تهران، سعادت آباد، بالاتر از خیابان شانزدهم، پلاک 61، ساختمان کاج، طبقه اول، واحد 4، نمایندگی بیمه دانا